Image

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Διακηρύσσει ότι

Την 15/07/2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα έναρξης 9π.μ. και ώρα λήξης 10π.μ. εκτίθεται σε

φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης

εμβαδού 1000 τ.μ. στη Κοινότητα Φούρκας, και συγκεκριμένα παραπλεύρως του

Δημοτικού πάρκινγκ στη Σκάλα Φούρκας, για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ

ΠΑΡΚ, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών, ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

Α) το εδάφ. θ), της παρ. 1, του άρθ, 72, του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'),

όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019

τεύχος Α’)

Β) το άρθ. 194 , του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε από το

άρθρο 42 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') & το άρθρο 35 του Ν. 4521/18

(ΦΕΚ 38/02.03.2018 τεύχος Α'): «Για ακίνητα που μισθώνουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες γίνεται

δημοπρασία….»

Γ) Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.03.1981 τεύχος Α')

Δ) Την 152/2024 Απόφαση Δ.Σ για εκμίσθωση δημοτικού χώρου έκτασης 1000 τ.μ. περίπου

που βρίσκεται παραπλεύρως του Δημοτικού πάρκινγκ στη Σκάλα Φούρκας- μέσω δημοπρασίας για

εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ & την 174/2024 Α.Δ.Ε

Ε) Την 246699/6-6-2024 σύμφωνη γνώμη της εφορείας αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου

Όρους

ΣΤ)τηνΚΥΑ65006/27.06.2022(ΦΕΚ3364/30.06.2022τεύχοςΒ΄)

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη

χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας και τη γνωστοποίηση λειτουργίας

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων.

Καθορίζει τους όρους διακήρυξης της φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την

εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 1000 τ.μ. στη Κοινότητα Φούρκας, και συγκεκριμένα

παραπλεύρως του Δημοτικού πάρκινγκ στη Σκάλα Φούρκας, για την εγκατάσταση και λειτουργία

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών, ως εξής:

Άρθρο 1ο

Χρόνος και τόπος της δημοπρασίας

Σελίδα 2 από 6

1) Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην αίθουσα του δημοτικού

συμβουλίου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεκα (10) ημέρες μετά την δημοσίευση της

περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας.

2) Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Άρθρο 2ο

Αντικείμενο της δημοπρασίας

1)Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό η

εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, που βρίσκεται στη Τ.Κ. Φούρκας, και συγκεκριμένα παραπλεύρως

του Δημοτικού πάρκινγκ στη Σκάλα Φούρκας , για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.

Η έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας θα εκδοθεί μετά την κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία

του Δήμου των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην ΚΥΑ 65006/27.06.2022(ΦΕΚ

3364/30.06.2022 τεύχος Β΄)

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη

χορήγηση

έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας και τη γνωστοποίηση λειτουργίας

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων…)

2)Το δικαίωμα χρήσης του ακινήτου δεν είναι μεταβιβάσιμο και θα ασκείται αποκλειστικά από τον

ανάδοχο.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια της σύμβασης

1) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι 31-12-2024.

2) Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της

δημοπρασίας από την Δημοτική Επιτροπή ή καθυστέρησης της εγκατάστασής του, που θα

προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και της μονομερούς λύσης

της σύμβασης για το λόγο αυτό.

Άρθρο 4ο

Ελάχιστο όριο προσφοράς

1) Ως πρώτη προσφορά του μισθώματος που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας

ορίζεται το ποσό των 2.500,00 €.

2) Το μίσθωμα, όπως αυτό θα προκύψει από την προσφορά του τελευταίου πλειοδότη, θα

καταβληθεί προκαταβολικά με την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 5ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία - δικαιολογητικά

1) Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής

μορφής καθώς και κοινοπραξίες.

2) Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή

Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω

δικαιολογητικά:

α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε

εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο

Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και

πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου. Για τη

συμμετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα.

β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ή Τραπεζική επιταγή υπέρ Δήμου ή

γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό δέκα

τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, δηλαδή 250,00 €.

γ) Δημοτική ενημερότητα

δ) Φορολογική ενημερότητα.

ε) Ασφαλιστική ενημερότητα.

Σελίδα 3 από 6

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του εγγυητή αυτού ότι έλαβαν γνώση των όρων

διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ζ) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή

Διαγωνισμού και μάλιστα πριν από την έναρξή του, παρουσιάζοντας και το νόμιμο

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

3) Όποιο από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής δεν χορηγείται ή μπορεί να

αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το δήμο, ο συμμετέχων οφείλει με υπεύθυνη δήλωσή του να το

γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Με τη

δήλωσή του θα δεσμεύεται εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του ή στην εταιρεία που

ενδεχόμενα εκπροσωπεί, κανένα κώλυμα συμμετοχής με βάση τα αναφερόμενα στην

προηγούμενη παράγραφο.

4) A)Με την επιφύλαξη της υποπερ. γγ. σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται

σε υπαίθριο χώρο και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας

πυροπροστασίας: Αρχειοθετημένες μελέτες πυροπροστασίας(ενεργητικής και παθητικής,

εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 13/2021 πυροσβεστική

διάταξη(Β’ 5519), οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα

κατατεθειμένων στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες για την έκδοση εγκρίσεων

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εφόσον οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω του

πληροφοριακού συστήματος, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που

τηρείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή διαθέτει εγκεκριμένη ο φορέας της

δραστηριότητας.

B). Σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται προσωρινά κατά την έννοια της

παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) σε στεγασμένο ή/ και υπαίθριο χώρο και

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας: Υπεύθυνη

Δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι

έχουν εγκατασταθεί τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα

πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50Α του ν.

4442/2016, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση, ή η είσοδος έξοδος της εγκατάστασης

υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτήςεφόσον απαιτείται.

Δ). Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ.

101195/17.9.2021 απόφαση τουΥπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και

ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» (Β’ 4654)..

Ε). Βεβαίωση από τους διαχειριστές των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και

τηλεπικοινωνιών, για την ασφάλεια

των εγκαταστάσεων, όταν πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.

Ζ). Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 9.

Η)-Ο εξοπλισμός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής και

ενωσιακής τεχνικής νομοθεσίας από την οποία διέπεται και σε απουσία αυτών να πληροί

τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη Γενική ΑσφάλειαΠροϊόντων, όπως αυτές καθορίζονται

στην υπό στοιχεία Ζ3/2810/14.12.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών -

Ανάπτυξης - Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης - Δικαιοσύνης - Μεταφορών και

Επικοινωνιών (Β’ 1885).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέχρι την

έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας.

5) Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο

από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που

υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

6) Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει και εγγυητή, ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη

θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Σελίδα 4 από 6

7) Στις περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση, υπολογιζόμενη

όμως επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς. Η κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται σε

αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία - πλην του πλειοδότη - αμέσως μετά την απόφαση της

Δημοτικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Στον πλειοδότη επιστρέφεται

μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αφού την αντικαταστήσει με άλλη ποσού ίσου με

το 1/10 του ετήσιου τιμήματος που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στη δημοπρασία, για την

εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του τιμήματος καθώς

και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη

λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

Άρθρο 6ο

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας - ανάδειξη πλειοδότη

1) Ο διαγωνισμός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της

Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που

εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον

πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους

και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

2) Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν

ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού,

μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη

αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

3) Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής υπέρ αυτού, που

προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.

4) Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως

και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 7ο

Όροι της σύμβασης - δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

1) Ο χώρος που θα υποδειχθεί από το Δήμο, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την

εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ. Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται.

2) Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τις δαπάνες για την υδροληψία, φωτισμό και οφείλει να προβεί

στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για να συνδεθεί με το

αντίστοιχο δίκτυο.

3) Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια

αυτής και γενικά να την προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές,

οι οποίες του εκχωρούνται. Για τυχόν αμέλειά του ευθύνεται έναντι του Δήμου, ο οποίος

διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων

του. Υποχρεούται ακόμη, μόλις λήξει η σύμβαση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο και σε καλή

κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποζημιώσει το Δήμο.

4) Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη

του μισθίου ή της επιχείρησης του από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν

μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του

μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

5) Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών, να εξυπηρετεί

τους πολίτες με τον απαιτούμενο σεβασμό, να φροντίζει με υπευθυνότητα και σχολαστικότητα

την τήρηση των συμφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό αυτού οφείλουν να

συμπεριφέρονται προς τους πολίτες με πνεύμα καλής θέλησης, κατανόησης και ανεκτικότητας.

6) Απαγορεύεται η αναμίσθωση, η υπεκμίσθωση και η εν γένει περαιτέρω παραχώρηση του

δικαιώματος χρήσης σε τρίτους.

Σελίδα 5 από 6

Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού

που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του

ν.1080/1980, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Σύζυγος και ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το

διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την

επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και από το δημόσιο, τους ΟΤΑ Β' βαθμού και τα νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου στους χώρους αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 8ο

Υπογραφή της σύμβασης

1) Ο πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού οφείλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση

στον πλειοδότη της σχετικής με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης

της Δημοτικής Επιτροπής, να προσέλθουν για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής

σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς

δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος του τελευταίου

πλειοδότη και εγγυητή, ενεχομένων και των δύο για την «επί έλαττον διαφορά» του τιμήματος

από εκείνο της προηγούμενης δημοπρασίας. Αυτό ισχύει και όταν κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά

τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.

2) Ο τελευταίος πλειοδότης πριν την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να καταβάλει εφάπαξ και

προκαταβολικά το μίσθωμα.

3) Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν καταβάλει το παραπάνω ποσό δεν είναι δυνατή η

υπογραφή της σύμβασης και κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

4) Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται με την αυστηρή εφαρμογή των

διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006).

5) Αποκλείεται στον πλειοδότη η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 9ο

Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας

1) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου αν δεν

παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν. Σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η

εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το

Δημοτικό Συμβούλιο.

2) Μπορεί μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοπρασία να επαναληφθεί

όταν:

 το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Δημοτική Επιτροπή ή το Γενικό Γραμματέα της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω ασύμφορου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της

δημοπρασίας,

 μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά,

 μετά την κοινοποίηση στο τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει

εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

3) Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου και

αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται όπως και η αρχική, πέντε (5)

τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της.

4) Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών

διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους.

5) Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του

Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 10ο

Λοιπές διατάξεις

1) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

Σελίδα 6 από 6

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης.

β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή

του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την

παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο

με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

3) Τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα έξοδα

δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στο τύπο

βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα

οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

4) Ολόκληρη η διακήρυξη των όρων να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο

διαδίκτυο, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες, Τηλέφωνα 2374350128-177-162.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΚΙΑ