Image

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος

Α).

2. Τις διατάξεις των άρθρ. 11 έως 17, 82 και 163 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/28.07.2007

τεύχος Α) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» για τους

Ειδικούς Συμβούλους – Επιστημονικούς Συνεργάτες και Ειδικούς Συνεργάτες των ΟΤΑ.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133/Α/19-7-2018).

4. Την υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966/21-04-2023 ( ΦΕΚ 2614/Β/21-04-2023) ΚΥΑ

Οικονομικών – Εσωτερικών, εξαιρείται από τον Ετήσιο Προγραμματισμό Ανθρωπίνου

Δυναμικού Δημόσιου Τομέα η πρόσληψη ειδικού συνεργάτη.

5. Το Π.Δ.85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου

(Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)», ΦΕΚ232/Α/17-12-2022

6. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2024 (η υπ. αριθμ. πρωτ.

13285/01-07-2024 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

του Δήμου μας).

7. Την ανάγκη επικουρίας της Δημάρχου για τεχνικά θέματα σχετιζόμενα με ζητήματα

χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, πολεοδομικής νομοθεσίας, τακτοποίησης

αυθαιρέτων κτισμάτων, μελετών τεχνικών έργων, τεχνικών προδιαγραφών μελετών

προμηθειών και υπηρεσιών, διαδικασιών κατά τα στάδια κτηματογράφησης και λειτουργίας

του Εθνικού Κτηματολογίου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

1. Ότι προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη για θέματα

σχετιζόμενα με ζητήματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, πολεοδομικής

νομοθεσίας, τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων, μελετών τεχνικών έργων, τεχνικών

προδιαγραφών μελετών προμηθειών και υπηρεσιών, διαδικασιών κατά τα στάδια

κτηματογράφησης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για την θέση του Ειδικού Συνεργάτη θα πρέπει να έχουν τα γενικά

προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007

(άρθρα 11 έως και 17):

 Να είναι Έλληνες πολίτες

 Να έχουν συμπληρώσει το 21ο

έτος της ηλικίας τους

 Να είναι υγιείς

 Να μη διώκονται ποινικά και να μην έχουν κώλυμα διορισμού για τους λόγους που

αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν. 3584/2007

 Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού

Προσώπου του δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους

 Οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται είναι:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) τμήματος

Μηχανικών

β) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ

γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος

δ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο PROFICIENCY)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας

2 Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης

3 Βιογραφικό σημείωμα

4 Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος τμήματος Μηχανικών, Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.,

της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. Εάν το Πτυχίο ή Δίπλωμα έχει

αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πράξη αναγνώρισης του αρμόδιου φορέα για την ισοτιμία και

αντιστοιχία με τους ημεδαπούς τίτλους.

5 Αποδεικτικό γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας

κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου

6 Αποδεικτικά έγγραφα για την επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Ο.Τ.Α ή και νομικών

προσώπων των Ο.Τ.Α. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8

του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της

επαγγελματικής εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να

προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το

είδος και η χρονική διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8

του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας.

6 Φωτοαντίγραφο πτυχίου γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο PROFICIENCY)

7 Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (άνδρες)

8 Ιατρικές Γνωματεύσεις Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και Ψυχιάτρου, είτε Δημοσίου είτε

Ιδιωτών (άρθρο 7 του Ν. 4210/2013) πριν την υπογραφή της ειδικής σύμβασης εργασίας.

9 Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 για την εφαρμογή των άρθρων 16 και 17 του Ν.

3584/2007

10 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι κατέχουν όλα τα γενικά προσόντα διορισμού και θα

προσκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα πριν από την πρόσληψή τους (στην περίπτωση

που όχι με δική τους υπαιτιότητα, δεν υποβληθούν αυτά με την αίτηση για την πρόσληψη στη θέση

του/της Ειδικού Συνεργάτη)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με συνημμένα βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά

δικαιολογητικά, θα κατατίθενται έως 09-07-2024 , στο Διοικητήριο του Δήμου Κασσάνδρας, στο

Γραφείο Προσωπικού, Τ.Κ. 63077 Κασσάνδρεια, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπ’ όψιν

κας Μαγδαληνής Παπαδάκη, τηλ. 2374350133 & 2374350159), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο

εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση

mpapadaki@kassandra.gr .

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΚΙΑ