Δήμος Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής

Βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Νέας Προποντίδας


18/7/2022 18:01:52       45 προβολές

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Νέας Προποντίδας»

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το παραλιακό μέτωπο του Δ. Ν. Προποντίδας, κεντρικός άξονας της οδού Ν. Τρίγλιας - Ελαιοχωρίων - Πετραλώνων, που συμπεριλαμβάνει και τον κεντρικό άξονα του οικισμού Ν. Γωνιάς, καθώς και περιοχή των Σημάντρων.

Συνοπτικά και πλέον κωδικοποιημένα, οι επιμέρους τμηματικές παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι:
• Η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών Παναγίας Κορυφινής και Θεσσαλονίκης, της περιμετρικής οδού βόρεια και ανατολικά του γηπέδου ποδοσφαίρου και του κλειστού γυμναστηρίου από τους φωτεινούς σηματοδότες μέχρι την οδό Τζαβούρα, της περιοχής που οριοθετείται από την οδό Θεσσαλονίκης, Κασσάνδρας, Μ. Αλεξάνδρου και Χρυσοστόμου Σμύρνης του οικισμού των Νέων Μουδανιών.
• Η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού από το ύψος του μουσείου αλιευτικών σκαφών του οικισμού των Ν. Μουδανιών έως το ξενοδοχειακό συγκρότημα OCEANIA και της παραλιακής οδού από το τεχνικό της προέκτασης της οδού Αγ. Γεωργίου για μήκος 400m περίπου προς το ξενοδοχειακό συγκρότημα OCEANIA.
• Η διαμόρφωση και επίστρωση του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης, παραλιακά στη θέση του ναού του Αγίου Γεωργίου του οικισμού των Ν. Μουδανιών.
• Η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της παραλιακής οδού του οικισμού των Ν. Μουδανιών και η ανάπλαση της περιοχής από το ξενοδοχειακό συγκρότημα OCEANIA έως την πεζογέφυρα της παραλίας Διονυσίου και η διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης στην ανάντη περιοχή.
• Η ανάπλαση της παραλιακής οδού του οικισμού των Νέων Φλογητών, από τους φωτεινούς σηματοδότες έως και τα όρια του οικισμού των Νέων Πλαγίων, με ευρύτερες παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο μέχρι το ύψος του γηπέδου ποδοσφαίρου.
• Η κατασκευή συντριβανίου στην παραλία Ν. Πλαγίων.
• Η κατασκευή συντριβανίου και η διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης στην Ν. Καλλικράτεια.
• Ο ηλεκτροφωτισμός παραθαλάσσιων περιοχών της Ν. Ποτίδαιας και η ανάπλαση των οδών που περιβάλλουν την πλατεία του οικισμού, όπου και θα κατασκευαστεί συντριβάνι.
• Η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της κεντρικής οδού του οικισμού της Νέας Γωνίας σε μήκος 1.400m περίπου, με αφετηρία τη νότια είσοδο του οικισμού και πέρας την ανατολική έξοδο.
• Η ανάπλαση των οδών της περιοχής του κεντρικού ναού των Σημάντρων, καθώς η οδός που συνδέει την περιοχή αυτή με την πλατεία.
• Η δημιουργία πεζοδρομίων με ηλεκτροφωτισμό εκατέρωθεν του κεντρικού άξονα της οδού, στο τμήμα που διέρχεται εντός των οικισμών της Τρίγλιας, των Ελαιοχωρίων και των Πετραλώνων.
• Η τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, καλαθάκια, κλπ) στις ανωτέρω περιοχές.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 14.919.354,84 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/09/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 22/08/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 26/08/2022.