Δήμος Χαλκηδόνος

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ


22/6/2022 13:08:23       53 προβολές

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το εδ. Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3584/2007
2. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 72 καθώς και το άρθρο 185 του Ν. 3584/2007
3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 1506/τ.Β’/26-06-2013)
4. Την υπ’ αριθ. 228/16944/24-09-2015 προηγούμενη απόφαση Δημάρχου περί τοποθέτησηςτηςΝικολαΐδου Βασιλικής ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας τηςΔ/νσηςΟικονομικών Υπηρεσιών, μετά την επιλογή της από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΥπαλλήλωνΝ.Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης). 5. Την υπ’ αριθ. 268/18817/19-10-2015 προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου περί τοποθέτησητης κας Φεϊζίδου Δήμητρας ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείουτης Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών του Δήμου, μετά την επιλογή της από το ΥπηρεσιακόΣυμβούλιοΝ. Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης). 6. Το υπ’ αριθ. 221 απόσπασμα από το 3/26-05-2022 πρακτικό του Υπηρεσιακού ΣυμβουλίουΥπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης), που έκανε δεκτήτηναίτησηαπαλλαγής της κας Φεϊζίδου Δήμητρας από τα καθήκοντα της Προϊσταμένης τουΤμήματοςΔημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου. 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του παραπάνω τμήματος
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Μετακινεί την Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Δ/νσηςΟικονομικών Υπηρεσιών κα Νικολαΐδου Βασιλική, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, σεθέσηΠροϊσταμένης του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου της Δ/νσης ΔιοικητικώνΥπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος, με καθήκοντα όπως αυτά περιγράφονται στον ισχύονταΟ.Ε.Υ.του Δήμου. Η απόφαση αυτή ισχύει από 20/06/2022 και μέχρι την 19/06/2022 καθήκονταπροϊσταμένης στο παραπάνω τμήμα θα ασκεί η κ. Φεϊζίδου Δήμητρα.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(Λάθος εκ παραδρομήςωςπροςτηνημερομηνία ισχύος)
Κουφάλια, 01 Ιουνίου2022Αριθ. Πρωτ.: 8083Αριθ. Απόφ.: 148
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 36
Ταχ. Κωδ. : 57100, Κουφάλια
Πληροφορίες : Δημήτρης Γερμανίδης
Τηλέφωνο : 2391330158
e-mail : d.germanidis@n3.syzefxis.gov.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΚοινοποίηση:
1. Γρ. Δημάρχου
2. Γεν. Γραμματέα
3. Αντιδήμαρχο κα Κωστοπούλου Μαρία
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. Ενδιαφερόμενες υπαλλήλους