Δήμος Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αρ. ΣΜΕ 1/2022


14/1/2022 21:32:26       30 προβολές

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄ αριθμ. 333052/15-12-2021 ΣΜΕ 1/2022 (ΑΔΑ: Ψ9Ρ7ΩΡ5-2ΦΠ) ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με τρεις -3- ΠΕ Ιατρούς Εργασίας, για την εκτέλεση του έργου «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 17/01/2022 έως 26/01/2022. Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.