logo
Η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ› ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ

Προμήθεια Πλαστικών κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων

Αναρτήθηκε 19 Ιούνιος 2019


Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια

πλαστικών κάδων απορριμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για τη συνολική
προκηρυχθείσα ποσότητα.
Η προμήθεια γίνεται για να καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος -τμήματος Καθαριότητας. Η συνολική ανάθεση θα αφορά
ποσό 19.864,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα επιβαρύνει τον Κ.Α
20.7133.01 του προϋπολογισμού του έτους 2019 από ίδιους πόρους (ανταποδοτικά
έσοδα)..
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 31.10.2019 ή όποτε
εξαντληθεί το ποσό. Η σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
. ΓΕΝΙΚΑ
Οι προς προμήθεια κάδοι συλλογής απορριμμάτων πρέπει να είναι καινούριοι,
πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν των 6-9 (έξι με εννέα) μηνών πριν από την
ημερομηνία διενέργειας της προμήθειας, πλαστικοί με πλαστικό καπάκι, τροχήλατοι,
κατάλληλοι να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα. Θα είναι
χρώματος επιλογής της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, λειτουργικοί και καλαίσθητοι.
Πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ840-1,2 σε ότι
αφορά το μέγεθος και τα κατασκευαστικά στοιχεία τους, ΕΝ840-5 σε ότι αφορά την
λειτουργικότητά τους καθώς και τις μεθόδους δοκιμής τους και ΕΝ 840-6 σε ότι αφορά την
προστασία του χρήστη κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους (απαιτήσεις υγιεινής και
ασφάλειας) και να παρέχεται σχετική πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένο
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα : Καθαριότητας & Περιβάλλοντος
Πληροφορίες :Αν. Λοϊζος
Διεύθυνση : Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι
Tηλ. : 2310-724.617 FAX: 2310-729.046
E- mail : kathariotita@ampelokipi-menemeni.gr
Αμπελόκηποι : 21/05/2019
Αριθ. Μελετης : 53/2019
Κ.Α.Ε : Π-1223-19
Κ.Α : 20.7133.01
CPV : 44613700-7
Μunicipality of Αmpelokipi-Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi - Thessaloniki Greece
Tel. 00302313-313.600 FAX : 2310-729.654 - E.mail : dty@ampelokipi-menemeni.gr
ινστιτούτο της Ε.Ε που θα κατατεθεί με την προσφορά. Τα αναφερόμενα τεχνικά
χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απαράβατα,
τυχόν έλλειψη κάποιου απ’ αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού. Όπου αναφέρεται η
λέξη περίπου η απόκλιση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από -10%
Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ
Α1.ΓΕΝΙΚΑ
Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να
ακολουθούν τα STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά,
εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο.
Η χωρητικότητα του κάδου πρέπει να είναι 1100 λίτρα κατά ΕΝ-840-2, που θα
αποδεικνύεται από την Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου και Δοκιμών από αναγνωρισμένο
κέντρο ελέγχου της Ε.Ε , ανεξάρτητο του κατασκευαστή των κάδων, για τα υπό
προμήθεια είδη, η οποία θα επισυναφθεί στη Τεχνική Προσφορά
Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών,
εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων.
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει να φέρει
δύο βραχίονες ανύψωσης με κυλινδροειδείς σωλήνες μήκους 50 χιλιοστών περίπου και
διαμέτρου 40 χιλιοστών έκαστος που χρησιμεύουν για τη
Μunicipality of Αmpelokipi-Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi - Thessaloniki Greece
Tel. 00302313-313.600 FAX : 2310-729.654 - E.mail : dty@ampelokipi-menemeni.gr
του, θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένο ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση
των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. Υποχρεωτικά, το κυρίως σώμα θα φέρει
τουλάχιστον στη μπροστά και πίσω πλευρά του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε
όλο το ύψος των πλευρών αυτών.
Για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δημιουργούνται κατά το άνοιγμα
και το κλείσιμο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώμα θα περιλαμβάνει κατά την
χύτευση (μονομπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασμένες ισχυρές βάσεις έδρασης του
καπακιού μέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ' ευθείας και σταθερά στο κυρίως
σώμα του κάδου, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και
της χρήσης κοχλίων, περικοχλίων, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. Οι βάσεις αυτές θα
είναι μονοκόμματες και συνεχούς μήκους, (κατά μήκος του σωλήνα-πείρου σύνδεσης με
το καπάκι και κατά μήκος της σύνδεσης τους με το κυρίως σώμα) τουλάχιστον 10cm η
κάθε μία, έτσι ώστε οι δυνάμεις καταπόνησης να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια
και να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.
.
Α4. ΤΡΟΧΟΙ
Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό
αρίστης κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους
περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο
έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση
που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους.
Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου
τριβέως και συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και
διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του
κάδου.
Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά
ποδόφρενα στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι .
Α5. ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του υποχρεωτικά να υπάρχει
ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ αποκλειομένων των
ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή
πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και ειδική τσιμούχα, έτσι ώστε να έχει απόλυτη
στεγανότητα.
Α6. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ
Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την
τοποθέτηση των υλικών. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή με πάχος καπακιού
5mm περίπου ώστε να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. Θα φέρει υποχρεωτικά
τουλάχιστον δύο χειρολαβές με εργονομικά χερούλια κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης
με οπές διαστάσεων τουλάχιστον 100Χ40mm, ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του με
το χέρι για την τοποθέτηση των απορριμμάτων αλλά και να μπορεί να μετακινηθεί ο
κάδος ελκυόμενος από αυτές
Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να
συνδέονται απ’ ευθείας και σταθερά, μέσω ειδικά σχεδιασμένων βάσεων στήριξης
καπακιού-μεντεσέδων που θα περιλαμβάνονται κατά την χύτευση (μονομπλόκ) και ειδικό
μεταλλικό σωλήνα υψηλής αντοχής μήκους περίπου όσο το μήκος του καπακιού,
Μunicipality of Αmpelokipi-Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi - Thessaloniki Greece
Tel. 00302313-313.600 FAX : 2310-729.654 - E.mail : dty@ampelokipi-menemeni.gr
αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης
κοχλίων, περικοχλίων, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. .
Το γέμισμα του κάδου να μπορεί να γίνεται και με ποδομοχλό ανοίγματος
καπακιού, κατά το δυνατόν αθόρυβης και στιβαρής κατασκευής ώστε να μην φθείρεται
από τη συνεχή χρήση.
Ο ποδομοχλός θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, κατασκευασμένος από
σωλήνα, βάσεις ποδομοχλού και βραχίονες -λάμες ανύψωσης πλάτους τουλάχιστον
20mm και πάχους τουλάχιστον 5mm, με πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση, έτσι ώστε
να προστατεύεται αποτελεσματικά από την διάβρωση .
Θα διαθέτει κατάλληλο σχήμα, ώστε το ποδοπεντάλ να απέχει από το έδαφος ικανή
απόσταση (μεγαλύτερη των 15cm σε πατημένη θέση) ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ακόμη και από την πλευρά του πεζοδρομίου.
Ο ποδομοχλός υποχρεωτικά θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και σε καμία
περίπτωση στο σώμα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος.
Το μήκος των δυο βραχιόνων ανύψωσης θα είναι τέτοιο, ώστε το άνοιγμα του καπακιού
για την ρήψη των απορριμμάτων, να γίνεται εύκολα και άνετα. Πρέπει στο σημείο επαφής
των μεταλλικών βραχιόνων με το πλαστικό καπάκι θα υπάρχει διάταξη με ροδάκι ώστε να το
προστατεύει από τη τριβή και από την διάτρηση που μπορεί να υποστεί λόγω της συνεχής
χρήσης Ολες οι κινήσεις για την χρήση των κάδων να γίνονται αθόρυβα (χωρίς τριξίματα
κλπ.) Το σύστημα μοχλών του ποδομοχλού θα πρέπει να είναι με ειδική αντιοξειδωτική
προστασία και να έχει ειδική κατασκευή ώστε να μην χρειάζεται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη
για το άνοιγμα του κάδου με σχετικά μικρή διαδρομή του πεντάλ. Γενικά το σύστημα του
ποδομοχλού δεν θα πρέπει να δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των
διαφόρων μηχανισμών των απορριμματοφόρων και των πλυντηρίων κάδων και να
αποσυναρμολογείται εύκολα.
Α7.ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που
χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα
βραχιόνων και κτένας.
Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το
κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που
κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να
ανυψωθούν ασφαλώς από τον ανυψωτικό μηχανισμό των οχημάτων του Δήμου.
Α8.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
α) Ο κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον στις δύο πίσω γωνίες του ανακλαστικές
λωρίδες διαστάσεων τουλάχιστον 100Χ400mm, πρισμ
Μunicipality of Αmpelokipi-Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi - Thessaloniki Greece
Tel. 00302313-313.600 FAX : 2310-729.654 - E.mail : dty@ampelokipi-menemeni.gr
θορύβου σε (dB), την ονομαστική χωρητικότητα του κάδου, το μέγιστο συνολικό βάρος
του κάδου
δ) Οι κάδοι απορριμμάτων θα είναι χρώματος πράσινου, το οποίο θα έχει επιτευχθεί
στην α’ ύλη κατά την χύτευση.
Β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού)
Ο προμηθευτής θα διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη
εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO
14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας) και
στην προσφορά να επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
Πιστοποίηση του κατασκευαστή κατά ISO 9001 (Διαχείρηση της Ποιότητας), ISO
14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας).
Πιστοποιητικά (πχ GS ή RAL ή NF) ελεγμένου/πιστοποιημένου προϊόντος, του
ΕΛΟΤ ή και ισοδύναμων, χωρών της Ε.Ε κατά ΕΝ 840-1/2/5/6 από πιστοποιημένα
κέντρα ελέγχου, ανεξάρτητα του κατασκευαστή των κάδων, για τα υπό προμήθεια είδη,
με τα αναλυτικά τεστ ογκομέτρησης, ελέγχου και δοκιμών απ’ όπου θα προκύπτουν και
τα βασικά αποτελέσματα από την δοκιμή-έλεγχο των κάδων ,όπως (πχ μετρημένη
χωρητικότητα, διαστάσεις, βάρος κ.α ) με την απαραίτητη σήμανση επί του κάδου. Το
εργοστάσιο παραγωγής το οποίο δηλώνεται ως κατασκευαστής του υπό προμήθεια
κάδου δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που αναφέρει το ως άνω πιστοποιητικό.
Επίσης, βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των
κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών : όριο θραύσης
σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση.
Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα
λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή
του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή
αποκλεισμού, να δηλώσουν ότι θα προσκομίσουν δείγμα εντελώς όμοιων κάδων
με τους προσφερόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου επί αποδείξει μέχρι 5
ημέρες από την σχετική πρόσκληση του Δήμου .
Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την
προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον δύο χρόνια και τον
χρόνο παράδοσης, που δεν θα υπερβαίνει τις 40 ημέρες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν:
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι στην τιμή της προμήθειας των κάδων συμπεριλαμβάνεται και η
εργασία συναρμολόγησης τους, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για χρήση από την υπηρεσία
του Δήμου
2.Υπεύθυνη δήλωση ότι στην τιμή της προμήθειας των κάδων συμπεριλαμβάνεται επίσης
η μεταφορά και παράδοση σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο, επί εδάφους
3.Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα υλικά συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές
προδιαγραφές.
Τυχόν ελαττωματικοί κάδοι, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας, και θα
αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του
Δήμου μας